Новини


 

На 15.04.2022г. ДГ "Снежанка" отбеляза 70 години от основаването си с концерт "Детска магия за един по-добър свят" в Културен дом гр.Гоце Делчев. 

ДГ "Снежанка" участва в различни национални и европейски програми. Те са насочени към обучение на служителите от детската градина в нови компетентности, отговаряне на нуждите за обща и допълнителна подкрепа на децата и родителите. Стремим се постоянно към подобряване на наличната база, като можем да се похвалим с новите външни площадки за всяка от 6-те групи, кухненски асансьор, интерактивен панел, който дава нови възможности за обучението на децата.Традиционно вече няколко години участваме в национални програми Училищен плод и мляко, Училищна закуска, проекти за физическо възпитание и спорт.В последната година въпреки пандемията участвахме и спечелихме няколко проекти:
Активно приобщаване в системата на предучилищното образование АПСПОПроект  "Уча и играя в безопасна среда" на  ПУДОС за засаждане на дървета, храсти, цветя и оборудване в двора на ДГпроект Подкрепа за приобщаващо образование

Инвестиране от бюджета на детската градина за изграждане на мини стадион в двора на детската градина и други.

Продължаваме да подобряваме средата за обучение, възпитание и развитие за  изграждането на Нашите деца, като очакваме и разчитаме на подкрепа от родителите и институциите.

Лъчезар Карталов - директор на ДГ "Снежанка", град Гоце Делчев

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев, обработва лични данни на децата посещаващи ДГ, техните родители, работници, служители, които са предоставени на законово основание. Обработват се обикновени лични данни – три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта, данни за месторождение и настойничество. Целите на обработване са по повод образование, трудови и осигурителни правоотношения. Личните данни се обработват законно, прозрачно и добросъвестно. Лични данни се предоставят само на НАП, НОИ, РУО и МОН. Не се предават в други държави. Данните се съхраняват в срокове съобразно законодателството на Република България. Субектите на лични данни имат право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните, да подават жалба до КЗЛД или до съда. Ако тези данни не бъдат предоставени, няма да възникнат съответните права. ДГ „Снежанка“ има назначено длъжностно лице по защита на личните данни със следните координати за връзка:

Николай Милушев Служебен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Полковник Дрангов” № 8. E-mail: niko_milushev@abv.bg 0896848309